Isten ékszere lehetsz

Isten ékszere lehetsz

Isten ékszere lehetszTíz út a semmiből a mindenbe

Mindnyájan ki vagyunk szolgáltatva elesett létünk semmibe lehúzó örvény-törvényének. Sokan valóban úgy látjuk, hogy pusztán egyetlen útra vagyunk determinálva: Éden bukása után csak a halál pokla és nihilje várhat már ránk.
A kötet tíz igehirdetése azt a biblikus gondolatot követi végig, hogy vannak utak a semmiből a minden felé is! A Biblia jó híre Isten felemelő és sorsot megfordító kegyelmes erejéről szól. A megemlékezés és a megkeresés az isteni kegyelem természetének része. Az Úr eljön utánunk, s vissza akar vinni a kegyelem és az élet asztalához. Így emlékezett meg egykor kegyelmesen Noéról az özönvíz idején, majd Izrael népéről is az egyiptomi nyomorúságban. De így emlékezett meg rólunk Jézusban is, aki azért jött, hogy megkeresse és megtalálja azt, aki elveszett. Jézus az elveszett drahma példázatával üzeni: értékes vagy számomra, Isten ékszere lehetsz. Arcomon és szívemen van a helyed.
Dr. Tatai István református lelkipásztor Bibliai kardiológia (2008) című könyve után most folytatja a szívgyógyászatot: emberlétünk legfájdalmasabb pontjaira tapint, ahol Isten hiányában a kisemmizettség és elhagyatottság, a szégyen és reménytelenség az úr. Utakat tár fel, perspektívát nyit a szorongó, semmitől és semmit félő szellem/lélek előtt.

Ölelésben

Ölelésben


ölelésbenIgehirdetések a szexualitásról

Ma mindenki a szexről beszél. Ezzel van tele a tv, a sajtó, az emberek feje. Mit lehet még róla mondani? S kell-e egyáltalán?
Éppen azért kell, válaszol Lovas András, hogy az emberek tájékozódni tudjanak egy olyan területen, amit inkább elhallgatás jellemez az egyházban, mintsem őszinte problémafeltárás, s nem utolsósorban azért, mert Istennek is van a témáról véleménye. „Kell egy hely, ahol a szexualitásról a sok téves és mocskos beszéd mellett tiszta és szent módon esik szó: ez pedig a keresztyén gyülekezet kell hogy legyen.”
Egy igehirdetés-sorozatot vehet kezébe az olvasó, mely a gazdagréti református gyülekezetben hangzott el 2001-ben, s melynek helyi visszhangja is igazolja a téma aktualitását és szükségességét. A szexualitás bibliai alapvetése után szó esik a test méltóságáról, majd megtudhatjuk, miért és hogyan kell foglalkozni a gyülekezetben a szexuális bűnnel, milyen helye van a házasságon belül a szexualitásnak, mit tegyen, aki kényszerűségből vagy Isten kegyelméből egyedül marad, vagy aki homoszexuális beállítottságú, hogyan fogadhatja be őt a gyülekezet.
Ölelésben. Ahogyan Isten szeretne beölelni minket a vele való szeretetközösségbe.

Várakozók

Várakozók

VárakozókAdventi igehirdetés és meditáció

„Adventben általában a várakozásról gondolkodunk. Arról, hogyan várjuk mi Isten szabadítását. Közeledik karácsony ünnepe, ami hangsúlyozottan hirdeti: jön a Messiás, a Szabadító. Megszületett egyszer kétezer éve, és most várjuk, készítjük a lelkünket, hogy bennünk is megszülessen! Most azonban a másik oldalát hangsúlyozom adventnek, ami… Isten várakozása.”

Karsay Eszter református lelkipásztor adventi igehirdetése Isten várakozása felől közelíti meg az „elveszett fiúk” példázatát. „Isten adventje az, hogy várja gyermekei hazatérését. Várja a tékozló fiút, még pontosabb, ha így fogalmazom: az elveszett fiút, sőt az elveszett gyermekeit.” Meditációi folytatják a sort: Isten szeretete felől közelítenek ünnep-váró hétköznapjainkhoz. Így kerül elő az ünnepvárás, lomtalanítás, ünneplés, ajándékkísérő témája, s az advent egyik legégetőbb kérdése: „Hogyan szerethetjük mi Istent?”

Én vagyok Megvigasztalótok

Én vagyok Megvigasztalótok

Én vagyok MegvigasztalótokA vigasztalás nemcsak egy konkrét esetre vonatkozik, mint például gyász, betegség, csalódás. Hanem egész életünk vigasztalásra szorul ebben a siralmas világban. Ez a gondolat indította az 1990-es évek elején Szabó Imre sárbogárdi lelkipásztort és feleségét, Szabó Évát, hogy »Vigasztaló« címmel kéthavonta megjelenő körlevél induljon a velük testvéri közösségben élők összefogására, és az egymással való kapcsolat ápolására. 
Az azóta több mint négyezer példányban megjelenő testvéri körlevél túlnőtt egy kegyességi csoport hatókörén. Kötetünk válogatást közöl a Vigasztaló hitet és reménységet ébresztő soraiból. Bizonyságtételeket, vallomásokat olvashatunk életről, halálról, szeretetről, megbocsátásról, közösségről, gyógyulásról, megújulásról.

Egy rövid bizonyságtétel:

„Fiatal keresztyén voltam. Sok kérdésem volt. Egyszer megkérdeztem egy idős, hívő lelkészt: Mondd Bátyám, hol van a szeretet határa? Az a vonal, melyet átlépve az ember már átesik a ló másik oldalára.
Bámulva nézett rám: A szeretet határa? – kérdezte. A szeretetnek nincs határa.”

Illés kenyerén

Illés kenyerén

Illés kenyerénÍrások, dokumentumok Dobos Károly református lelkipásztor kitelepítésének éveiből

Válogatta és szerkesztette: Miklya Luzsányi Mónika

Dobos Károly 101 évet élt, végigélte, s nagyobb részt végig is szolgálta a 20. századot. Tíz évig volt a KIE utazótitkára, majd a budapesti Fasori gyülekezetben szolgált Szabó Imre esperes mellett. A háború után, a kommunista fordulat idején is rendületlenül folytatta gyülekezetépítő munkáját, s gyűjtést szervezett a kitelepítetteknek. A pártállam ezt nem nézhette el, 1952-ben koholt vádak alapján őt is kitelepítették, a Bács-Kiskun megyei Szankra helyezték. 50 éves volt akkor. Isten kezéből fogadta el az áldásokat és próbákat egyaránt, mint Pál apostol, tudott bővölködni és szűkölködni is. A szanki szűk esztendőket hosszúra szabta az Úr, 12 évig tartott Dobos Károly száműzetése a pusztán, de ahogy Illést a hollók etették, úgy kapott ő is megerősítést naponként odafentről. Szankon és a környező szórványokban tovább folytatta gyülekezet-építő munkáját. Életének ebből a próbás, mégis áldásokkal teli szakaszából való az a lelki napló, melyet most – néhány fontos dokumentum kíséretében – közzéteszünk.

„Ez a kötet szerényen, de hűségesen tükrözi Dobos Károly nehéz, küzdelmes, de Urához mindvégig, minden körülmények között hű, szolgáló lelkét, ugyanakkor szemléletes, valós képet ad az 1950-es és 1960-as évek egyházi és politikai helyzetéről, az igen »kemény időkről«. Dobos Károly élete, hűséges szolgálata példaként állhat előttünk: a »nehéz időkben« is lehet helytállni (sőt templomot építeni!). Jó, hogy ezek »megírattak a mi tanulságunkra«.”
Dr. Ladányi Sándor,
a KGRE Hittudományi Kara Egyháztörténeti Tanszékének tanszékvezető tanára

Miért használta Isten D. L. Moody-t?

Miért használta Isten D. L. Moody-t?

Miért használta Isten D. L. Moody-t?D. L. Moody 1837-ben született Amerikában, egy kilenc gyermekes szegény családban. Nem végzett teológiát, ám alacsony iskolai végzettsége ellenére is korának legnagyobb evangelizátorává vált. Prédikációival tornacsarnokokat töltött meg, előadásai hatására sok százan jutottak hitre. Mi volt Moody titka? Közvetlen munkatársa keresi e kérdésre a választ rövid írásában.

„D. L. Moody a XIX. század utolsó napjaiban halt meg. Dr. R. A. Torrey volt valószínűleg a legközelebbi barátja és munkatársa. Dr. Torrey volt a Moody Biblia Intézet első felügyelője és egy olyan tanulmányi rendet épített ki az Intézetben, mely több hasonló intézet számára is minta lett.
Mikor Moody meghalt, Torrey lett a vezetője azoknak a világméretű kampányoknak, melyek Ausztrália, Anglia és Amerika nagyvárosaiban mentek végbe. 1923-ban kérték fel Dr. Torrey-t, hogy tartson egy hálaadó istentiszteletet „Miért használta Isten D. L. Moody-t?” címmel.
Ezt a beszédét közöljük, mely – ahogy Torrey mondta – nemzedékének legnagyobbjáról szól.”
John R. Rice

Bibliai kardiológia

Bibliai kardiológia

Bibliai kardiológiaHét tanítás szívünk titkairól

„A Szentírásban a szív kifejezés emberre vonatkozó tartalma sokkal többet jelent egy szervnél vagy érzelmeink lakhelyénél. Valójában egész benső világunkat, igazi önmagunkat, tehát személyiségünk felelős központját mutatja be. A Biblia szívünk kettős lehetőségéről beszél: egyfelől kikutathatatlan forrás, amelyből meglepően sok negatívum áradhat világunkra, másfelől szívünk egy szentély is lehet, amelyet maga Isten szeretne betölteni. A bibliai kardiológia e kettős-létlehetőség feszültségeiről szól, keresve a jó szív ajándékát. Jézus képes bensőnket meggyógyítani, és azt élő vizek forrásává tenni.”
Tatai István református lelkipásztor tanításai a 2008. évi vajtai konferencián hangzottak el először, az irigy szív, a hálás szív, az imádó és a szerelmes szív témakörében. A élőszóval való tanítást írásbeli követte, a megtört és megtért szív, a bölcs és a Jézust visszaváró szív témáival. A hét tanítás egyszerre szolgál világos gondolatmenetekkel, érvekkel és tanácsokkal a kényes, de a mai embert létében érintő problémákban is.

Evangelizáció

Evangelizáció

EvangelizációSzeretnél barátokat? Légy barátságos! Szeretnéd, ha szeretnének? Vess szeretetet! Vesd azt, aminek hiányától leginkább szenvedsz! Steve Bowen átélte, ezért tudja hitelesen elmondani, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni is. Amíg az alkoholnak, kábítószerezésnek szentelte életét, ennek következményeit arathatta. Ám egyszer elege lett a másnaposságból, alkalmi barátokból, s a mindig visszatérő magányosságból…

„A káosz, amelyben az életünket találjuk, nem Isten gonoszságának eredménye, hanem saját önzésünk és bűneink következménye… Jézus új életet ajánl.
Isten az (Ő) tervének valóra váltásán munkálkodik.
Közel van Jézus visszajövetele.
Arra kérlek, hogy gondolkodj többet Jézusról…
Add át neki az életedet, ő teljes életet ajánl neked!”

Steve Bowen

Maradjanak szívedben... (2011)

Maradjanak szívedben… (2011)

Maradjanak szívedben...A mai tizenévesek olyan értékválságban élnek, melynek alapja a fogyasztói kultúra, az értékek devalválódása és relativizálódása. Elemi etikai problémákkal küszködnek, s kérdéseikre őszintén keresik az megfelelő válaszokat. Kiáltó szükséglet, hogy fiataljainknak segítséget tudjunk nyújtani problémáik megoldásában. A szerzők – tapasztalt ifjúsági lelkipásztorok – olyan hiánypótló ifjúsági áhítatoskönyvet írtak, amely a Tízparancsolat alapján keresi a biblikus választ a felmerülő kérdésekre. Koncepciójuk szerint minden egyes parancsolatot egy hónapig tárgyalnak, a fennmaradó két hónap témája pedig a Nagy parancsolat. A parancsolat és az áhítatok textusának megkülönböztetése lehetővé teszi, hogy a parancsolatokat tematikusan tárgyalják, vagyis a havi sorozat témák szerinti alsorozatokból álljon össze.

A rövid igemagyarázatok közérthetőek, világosak, lényegre törőek, a mai tizenévesek nyelvén íródtak. Minden napra jut egy-egy útravaló gondolat, idézet is. „Fiatalok között szolgálva 12 éve igen nagy harcokat vívtunk egy-egy emberért, s így született meg ennek az áhítatoskönyvnek a gondolata. Kellene egy olyan segítség, ami eligazítja őket az élet sűrűjében. Nem helyettük dönt, de megadja a határokat, amelyeket átlépve életük veszélybe kerül. A Tízparancsolat örökre aktuális iránymutatása ez. Úgy fogalmaztunk, hogy mai élethelyzetek, filmek, könyvek, kísértések egyaránt sorra kerüljenek, s közben olvassák a Bibliájukat, ismerjék meg jól Isten útmutatását. Minden bibliai könyvbe belekóstolunk, de van, amit végigolvasva (pl. Pál Rómabeliekhez írott levele) együtt gondolkodunk annak vezetésével.”

2018-ban megjelent újra, itt kapható

Mindennap az ige fényében

Mindennap az ige fényében

Mindennap az ige fényébenÁhítatoskönyv.

Fordította: Mikesi Károly

Andrew Kuyvenhoven, a könyv szerzője több református gyülekezet lelkipásztora volt Kanadában. 1971-től 1976-ig a Keresztyén Református Egyház tanulmányi igazgatójaként szolgálta az evangélium ügyét. Majd az USA-beli Michigan Állam Grand Rapids városában lapkiadóként folytatta munkáját. „Könyvének eredeti címe: Daylight. Az angol szó nappali világosságot, napvilágot jelent. Gondoljunk arra, hogy ha valami szövetet akarunk vásárolni a boltban, akkor odavisszük a kirakathoz, hogy az anyag színét nappali világosságnál, napfénynél lássuk. Így tudjuk igazán érzékelni a valóságot.

Számunkra a világ világossága Jézus Krisztus. Róla tanúskodik az egész Szentírás, azaz Isten igéje. Az Isten Fia személyében ez »az Ige testté lett«.” Valóban, az év minden napjára kapunk világosságot az áhítatoskönyv lapjairól, mely a holland Testvériség Alapítvány jóvoltából kerülhet a magyar olvasók kezébe.